Dean Cadalan SàmhachИсполнитель: The Blood Arm
В альбоме: Infinite Nights
Длина: 6:46
Направление: Другая

На английском языке:

Gur ann an America
Tha sinn an drasd’
Fo dhubhar na coille
Nach teirig gu brath
‘N uair dh’fhalbhas an dulachd
‘S a thionndaigh’s am blaths
Bithidh cnothan, bith ubhlan
‘S bithidh an siuca a fas

Thoir mo shoraidh le failte
Chinn t-Saile nam bo
Far ‘n d’fhuair mi greis m’drach
S mi’m phaisde beag og
Bhiodh fleasgaichean donn
Air bonnaibh ri ceol
Agus nionogan dualach
‘S an gruaidh mar an ros

Переведено:

Что есть Америка
Tha мы drasd’
Sub dhubhar в три
Не teirig ГУ рассчитывать
“Их время dh’fhalbhas в dulachd
‘S thionndaigh am blaths
Bithidh cnothan, некоторые ubhlan
‘Ы bithidh siuca Марокко

Восток меня shoraidh с вас
Решил, t-Рассол nam bo
Далеко ‘n d’fhuair ми старец m’drach
S mi bin phaisde beag og
Bhiodh fleasgaichean Коричневый
Они помогают стабилизировать ri-музыка
И nionogan dualach
‘S gruaidh mar ros


добавить комментарий